неделя, 18 ноември 2007 г.

ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА


Уважаеми колеги,

преподаватели, студенти и служители,

За мен е изключителна чест, да участвам като кандидат в избора ви за Ректор на НХА.

Изпълнявам с най-голяма отговорност задължението да представя пред вас идеите и вижданията си за същността на най-важното, което ни предстои в следващите 4 години и да отговоря на въпросите, които вълнуват вас, а и самия мен, въпроси, свързани с развитието на Академията.

Мисията на НХА, дадена й от обществото, отразена в основополагащите й документи, е насочена към нейните студенти, към бъдещето на нашето изкуство и култура, към запазване на основните хуманистични ценности и постижения на европейската цивилизация в една все по агресивна, подлагаща на изпитание човешкото достойнство, външна конюнктура.

Стратегическата главна цел на Академията е да продължи да бъде притегателно образователно и духовно средище за младите таланти, да разшири и утвърди своите престижни позиции в национален, регионален, а защо не и в европейски мащаб.

Ние всички сме подвластни на основния императив на човека на изкуството – да прави добре изработени неща, изпипани неща, да се стреми да догонва съвършенството. Тази, обречена на пръв поглед, цел прави възможно съществуването на самото изкуство, дава му смисъл,…а и не само на него…

НХА има сериозни успехи във всички сфери на своята дейност. Те са постигнати с труда на всички поколения, с труда на всички ни, включително и през изтеклия мандат.

В последните години много обстоятелства се промениха, в много отношения за добро, както вътре в Академията, така и около нас. Появиха се нови обществени и културни феномени. Оказахме се в нова ситуация. Имаме възможност, а и сме длъжни да се съизмерваме както с наши така и с чужди висши училища. Току що отминалата акредитация, свободният достъп до богата международна информация, зачестилите пътувания и международни контакти ни позволяват да правим това.

Изводите от тези сравнения показват, че не е време за радикални реформи, целящи внасянето на удобни, неизвестно на кого, чужди модели. Нашата структура, форми и методи на преподаване са уникални в европейския образователен пейзаж и се вписват прекрасно в него с редица достойнства.

Академията работи добре.

И тъкмо затова сега е моментът да си кажем: “Може още по-добре”. Усъвършенстването и добрата поддръжка на една система са най добрата защита срещу бъдещи кризи. Има редица добри положителни елементи от чуждия опит, които могат успешно да бъдат приложени и при нас.

Академията може да работи още по-добре, и може да утвърди и разшири своите позици ако:

- успее да подобри организацията на дейностите;

- създаде по добър диалог вътре в общността;

- прави разумни, добре премислени нововъведения, отговарящи на актуалните процеси в изкуството;

- създаде по добри материални условия за учебния и изследователския процес;

- стимулира чрез по добро заплащане творческото и научно израстване на преподаватели и студенти;

- заздрави, развие и оползотвори създадените обществени връзки и реклама у нас и зад граница;

- отстоява активно пред държавните органи статута си на национална институция с уникална специфика и потребности.

Предлагам на вашето внимание конкретни действия, които според мен са важни за успешното следване на тези цели, които е възможно да се случат, с ваша подкрепа, през следващите 4 години. Те допълват и развиват всичко ценно като натрупан опит, не само през току що отминалия отчетен период.

1. Подобряване на организацията на административните дейности чрез пълно цифровизиране на документацията, отчитането, вътрешната кореспонденция и обслужването на студентите и гражданите.

2. Пълна реконструкция на интернет сайта, позволяваща превръщането му в постоянно действащ инструмент за вътрешна комуникация и осведомяване на академичната общност за решенията, взети от органите за управление на НХА и пълноценното му използване за външна информация и реклама.

3. Оптимизиране на дейностите за привличане и подбор на кандидати чрез въвеждане на годишен график: провеждане на регламентирани ежегодни заседания на АС за обсъждане на предходната кампания – октомври; издаване на Годишника – октомври; предложения за промени в изпитите – ноември; посещения на средните художествени училища – ноември; издаване на справочника - януари

4. Окуражаване създаването на специализиращи магистърски програми, включително и на английски. Имаме запитвания от чужди граждани, на които засега не можем да отговорим.

5. Създаване на организация за задоволяване интереса на студентите(предимно от класическите стари специалности)
към обучение в нови дигитални медии.

6. Търсене на възможности за разширено изучаване на чужди езици.

7. Активно участие в съвместни действия, заедно с другите ВУ пред МОН за връщане на специалния режим за прием извън държавната поръчка за граждани от ЕС при диференцирани такси.

8. Материално стимулиране на участниците в реализацията на проекти
свързани с научната и художествено-творческа дейност (за 2008 г е издействан значително по голям бюджет, което позволява това).

9. Реализация на натрупания опит за работа по проекти за финансиране от различни европейски, национални и общински фондове. Изработване на програма и формиране на екипи за работа по тях. Партньорство със специализирани в тази дейност организации.

10. Увеличаване тежестта на изложби на студенти и преподаватели в галерия “Академия”.

11. Осмисляне и оптимизиране на интензивната международна дейност с поставянето на ясни и конкретни цели и отчет при всеки международен контакт, с оглед степента с която ни обогатява като информация и опит; съвместни творчески прояви -изложби, уъркшопи, перспективи за привличание на магистри и други придобивки за НХА.

12. Сключване на договори с академии от съседните страни членки на ЕС Гърция и Румъния, което би позволило съвместна работа по финансиране на проекти, при ясни и взаимно изгодни условия.

13. Въвеждането на годишни изложби на преподавателите и студентите специализирали в Сите де з Ар. С постъпления за музея.

14. Регламентирането на лекции-отчети на пътувалите по програма Еразъм преподаватели, с представяне на техните впечатления и идеи, приложими в НХА.

15. Повишаване ролята на бюджетната комисия при разпределяне на бюджета и контрола по изпълнението.

16. Въвеждане на календарен план за изпълнение на бюджета, включващ заявки за оборудване и ремонтни дейности и търсене на персонална отговорност при забавяне на неизпълнението.

17. Създаване на организация за недопускане на битови проблеми: неработещи и мръсни тоалетни, счупени прозорци, течащи покриви, повредено осветление.

18. Нетърпимост към безотговорното отношение към материалната част, кражбите, вандализма, употребата на наркотици.

19. Увеличаване на собствените средства чрез разширяване на подготвителните и квалификационни курсове, нови партньорства със спонсори, потребители и др.

20. Повишаване процента от таксите, които се отделя за „Фонд развитие”, към всяка специалност при запазване контрола за изразходване.

21. Допълнително заплащане на наднормените часове (до 50% от норматива)

При запазване на общия ръст на повишение на заплатите от собствени средства.

22. Диференцирано заплащане на непреподавателския персонал (след провеждане на атестация с участието на студенти и преподаватели)

23. Разширяване на участието на студенти в различни дейности срещу заплащане: по обновяването на сайта; в издателското звено; рекламната дейност и др.

24. Осигуряване условия за работа на студентския съвет – помещение, телефон, интернет.

25. Решаване на проблема с кафене-клуба на “Шипка” 1.

26. План за работа в условия на строителни дейности на “Шипка”1, и преодолявани на временните неудобства, включително и чрез наемане на помещения от други Висши училища

Уважаеми колеги,

Всички гореизброени действия са свързани с учебния процес и се осмислят чрез резултатите, постигнати в него. Въпреки че са подредени в последователност и по раздели, мерките, изредени по-горе трудно би могло да бъдат подредени по важност. Всеки детайл от академичния живот в определен момент може да се окаже решаващ за успешното и качествено извършване на нашата основна дейност - да предадем натрупания от столетия опит, традиции и знания на бъдещия елит на изобразителното ни изкуство. Сигурен съм, че има и много незабелязани от мен проблеми. Личният ми управленски опит ми дава основание да смятам, че основният метод при решаването им, независимо от кого са повдигнати, трябва да бъде методът на колективно обсъждане, изострено внимание към мнението на всеки член на общността, в търсене на най-доброто решение.

Уважаеми колеги,

Академията е не само място за усвояване на традиционни професионални умения, но и място за художествени и научни изследвания и експерименти, интердисциплинарни колективни реализации в гранични между отделните специалности жанрове. Диалогът и обогатяването между старото и новото, между художествените практики е същината на академичното, още повече - в живота, който очаква студентите извън академията нещата трудно могат да се разделят така ясно на 18 или 19, колкото е броят на съществуващите сега специалности.

В изложбената програма на галерията (по мои пресмятания тя ще продължи работа в тази зала още една година) превес и медиен акцент трябва да имат групови преподавателско-студентски изложби и изложби само от студентски работи, обединени от обща идея, защитени от проект със значими достойнства.

Това мнение се споделяше и от досегашния Галериен съвет. Странното е, че за трите години, в които съществува галерията, заявките за подобни проекти са много малко като изключим магистърските изложби.

Този факт говори че нещо се е случило и то не е добро. Струва ми се, че студентите са отчуждени от живота на Академията като цяло. Затворени са вътре в живота на отделната специалност и в контактите с ограничен брой преподаватели. Това сякаш е нормално. Времето на чата и скайпа налага този модел на поведение сред сегашното младо поколение. Но аз вярвам, че нашите млади колеги са по-различни, по-активни и по чувствителни към проблемите около нас, виждам, че търсят изява, включват се в редица артистични, неформални акции. Но не осъзнават, че тук е техният истински дом. Академията, като институция, е в дълг на своите студенти. Диалогът не е пълноценен и едва ли само разказите за минали купони ще помогнат.

Необходимо е да се повиши ролята на студентския съвет. За да се превърне в координатор на творчески инициативи и в реален изразител на интересите на студентите, партньор и помощник при решаване на специфичните им проблеми.

Но има и едно друго генерално обстоятелство, което поражда заплашителната тенденция на вътрешна дезинтеграция.

И вие знаете много добре за какво става дума

През последните две-три десетилетия Академията живее в условия на задълбочаващи се трудности, свързани с разположението й на 4 адреса. В последните две-три години, поради затормозения трафик, положението стана нетърпимо. Една трета от времето на студентите минава във “висене" по спирките и претъпканите автобуси между четирите сгради.

Отчитам като най-голяма заслуга на проф. Божидар Йонов, инициирането и действията по организацията на проекта за Разширение и реконструкция на НХА.

Проектът не се нуждае от разяснение пред вас.

Вие всички взехте участие в проведените обсъждания и защитихте неговата наложителност и неговите достойнства.

В същото време не бива да подценяваме кампанията, която се води в последната година срещу проекта. Нападките може да са мотивирани от знайни и незнайни причини: засегнати лични материални интереси, нечистоплътна конкуренция, лош вкус, ниска архитектурна култура и бедна информация, застрашен личен професионален комфорт и т.н.,..не мога да гадая, важното е че обединени от нечия маниакална енергия тези нападки могат да повлияят за формиране на негативно мнение сред широката публика, още повече че методите не се подбират – сред тях доминира манипулирането чрез клевета и неверни данни.

Нищо хубаво не чака Академията, ако проектът се забави и затлачи във времето. Разпокъсаността, непригодната материална база, ограничените възможности за модернизация на оборудването ще бъдат спънка за съвременен образователен процес, дори и в чисто битов план. Нещо повече бавно и методично ще убиват академичното в академията – общността, взаимното вдъхновяване от успеха на всеки един нейн член.

Защитата пред обществото и реализацията на Проекта смятам за основна конкретна задача, стояща пред бъдещия ректор.

Уважаеми колеги,

Позицията и правата на Ректора са определени и лимитирани от редица държавни нормативни документи, от Правилника за дейността на НХА.

Неговите действия се определят от решенията на върховните колективни органи - Общо събрание, Академичен съвет, и имат, според мен, по-скоро координиращи и мениджърски функции. Но Ректорът има права да предлага и защитава идеи и инициативи пред АС, неговата роля във формирането на управленската политика и провеждането на управленските стъпки по текущи въпроси е твърде голяма, което в много моменти е от решаващо значение. Той е и връзката и гаранта на интересите на НХА пред външните институции: държавни органи и организации от всевъзможен порядък. Правата са големи, но и отговорността е още по-голяма.

Не бих се наел да застана пред вас, ако не усещах общия, доминиращ в Академията дух на толерантност, колегиалност, чувство на загриженост за това, което ни предстои.

Това ме прави оптимист-реалист по отношение бъдещето на нашата институция и нашето – на студенти, преподаватели и служители – в нея.

Примерът, който ни даде професор Йонов, начинът по който успя да ни увлече, начинът по който упорито, конкретно и прагматично, въпреки всички трудности, работи за реализацията на една идея, осъзната вече от всички като съдбовна необходимост, ме зарежда с желание да продължа да бъда част от управлението, дава ми увереност, в случай, че бъда избран, че бих бил подходящият човек на подходящото място и в подходящото време.

София 14.11.07 доц. Светослав Кокалов